ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ
Kongre Kesinleşmiş Programı
 

 

 

25 Mayıs Cuma

 

Saat: 10:00-12:30

 

§     Açılış Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

§     Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Gültekin YILDIZ          (Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm Başkanı - Kongre Dönem Başkanı)

Prof. Dr. Engin YILDIRIM          (Sakarya Üniversitesi İİBF Dekanı)

Prof. Dr. Mehmet DURMAN       (Sakarya Üniversitesi Rektörü)

§      Belgesel: Geçmişten Geleceğe Yönetim ve Organizasyon Kongresi

§     Açılış Paneli

  

Saat: 12:30-13:30 Öğle Yemeği

          

Saat: 13:30-15:00

 

1. Oturum: Strateji Felsefesi (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alaattin Tileylioğlu) (Salon A)

İbrahim Anıl

Eyüp Aygün Tayşir

Startejist Kavramı Üzerine Bir Tartışma ve Türkçe Karşılık Önerisi

 

Marmara Üniversitesi

 

Sevda Yaşar Coşkun

İktisat Okullarının Strateji Okullarına Etkisi: Chıcago-Kaynaklara Dayalı Okul; Harvard –Pozisyon Okulu Eşleştirmesi

Sakarya Üniversitesi

 

Mehmet Barca

Stratejik Yönetim Alanında Bilimsel İlerlemenin İzini Sürmek

Sakarya Üniversitesi

 

 

2. Oturum: Liderlik-1 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ceyhan Aldemir) (Salon B)

Rana Özen Kutanis

Sümeyra Alpaslan

Bir Doğu Liderliğinin Metaforik Analizi: Konosuke Matsushita

Sakarya Üniversitesi

 

Ahmet Erkuş

Akif Tabak

Engin Coşkun

Liderlik 7 inci Sanattan Öğrenilebilir mi? Epik Filmlerden Liderlik Analizleri

Kara Harp Okulu

Melih Şimşekler

Sinan Ünsar

Küreselleşme Sürecinde Örgüt Liderliği Ve Uygulamalı Bir Çalışma

Trakya Üniversitesi

Muzaffer Aydemir 

M. Kemal Demirci

Geleceğin Önderlerinin iş etiğine ilişkin tutumlarının belirlenmesine yönelik bir çalışma

Dumlupınar Üniversitesi

 

 

 

3. Oturum: Ulusal İş Sistemleri (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Belkıs Özkara) (Salon C)

Selami Sargut

Didem Özçelik

Pelin Toktaş

Türkiye’de Ulusal İş Sisteminin Dönüşümü: Örgütlerin Devlete Bağımlılığı ve Uluslararasılaşma Üzerine Görgül Bir Çalışma

 

Başkent Üniversitesi

Cenk Sözen

Ulusal İş Sistemi Ve Örgüt Ağları: Devlete Bağımlılık ve Merkez-Çevre İkiliğinin Örgütler Arası İlişkilere Etkisi

Başkent Üniversitesi

Recai Coşkun

Şule Aydın

Örgütsel Güç Araçsallaştırılabilir mi? Sakarya Üniversitesi Örneği:

 

Sakarya Üniversitesi

Arzu Kalemci,

Şirin Atakan Duman

Ulular arası Örgüt Yazınında  Meşruiyet Kavramının Tanımı

Çankaya Üniversitesi

 

 

4. Oturum: İK Temin ve Seçimi (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Canan Çetin) (Salon D)

Cem Tanova

 

Avrupa’da Gönüllü İşten Ayrılma: Ayrılma Kolaylığı ve İstekliliği, Davranış Niyeti, ve İş ile İç İçe Geçmenin (Job Embeddedness) Etkileri

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Dursun Bingöl

Canan Nur Karabey

M. Kürşat Timuroğlu

İnternet Üzerinden İşe Alım: İso’nun Belirlediği En Büyük 100 Kuruluşta İçerik Analizi Yöntemiyle Bir Değerlendirme

 

Atatürk Üniversitesi

 

Meltem Onay Özkaya

Asil Alkaya

Burçin Ataseven

İnsan Kaynakları Planlama Aşamasında, Doğrusal Programlama Modelinin Uygulanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma

 

Celal Bayar Üniversitesi

 

Soner Taslak  

 

Firma Ve Görüşmeci Özelliklerinin İşe Eleman Almada Dikkate Alınan Genel Kriter Tercihleri Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Bozok Üniversitesi

 

 

 

Saat:15:30-17:00

 

5. Oturum: Stratejik Girişimcilik (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fulya Sarvan) (Salon A)

Ahmet Murat Fiş

Dilek Çetindamar

Girişimcilik Oryantasyonu, Kurum İçi Girişimcilik ve Bağlı Ölçeklerin Türkçe’de Geçerlemesi

Sabancı Üniversitesi

 

Deniz Kantur

Kurumsal Girişimcilik Teması ve Ölçümü

Boğaziçi Üniversitesi

Selin Göçmen

Meltem Onay Özkaya

İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Destekleyen Faktörler: “İç Girişimcilik”

 

Celal Bayar Üniversitesi

 

Fatih Semerciöz

Dilek Dönmez

Meral Dursun

Türkiye'deki İl Destinasyon Paydaşlarının Yarattıkları Problemler, Tehdit-
İşbirliği Potansiyeline Sahip Paydaşlar ve Uygulanan Stratejiler Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi

 

 

 

6. Oturum: Tükenmişlik (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Paksoy) (Salon B)

Ebru Aykan

 

Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Güven ve Tükenmişlik Profilleri Kullanılarak Alternatif Yaklaşımların Sınaması

Erciyes Üniversitesi

 

Elif Yıldırımbulut

Alev Torun

Birey-İş Uyumu, Birey-Örgüt Uyumu ve Sosyal Desteğin, İş Stresi Üzerindeki Etkileri: Çağrı Merkezlerinde Bir Çalışma

Marmara Üniversitesi

 

İrge Şener

 

Karşı Cinsin Yöneticisi Olmak ya da İşten Ayrılmak: Birlikte Çalışan Grubun Cinsiyet Birleşiminin İşten Ayrılma Davranışına Etkisi

Başkent Üniversitesi

 

Çetin ÖNDER

H. Nejat BASIM

Mesleki Tükenmişliğin Gelişimi: Görgül Tükenmişlik Profilleri Kullanılarak Alternatif Yaklaşımların Sınanması

Kara Harp Okulu

 

 

7. Oturum: Örgütsel Vatandaşlık-1 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemalettin Conkar) (Salon C)

Hülya G. Çekmecelioğlu

Yönetim Desteği, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İş Performansı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi

Kocaeli Üniversitesi

 

Mine Türker

İnci Erdem Artan

Çalışanların Rol Tanımlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi

 

Marmara Üniversitesi

 

Enver Ozkalp

Çiğdem Kırel

Zerrin Sungur

Aytül A. Özdemir

Yöneticiler Mentorluk Fonksiyonları Açısından Kendilerini Nasıl Değerlendiriyorlar? Bir İşletme İncelemesi

 

Anadolu Üniversitesi

 

 

 

8. Oturum: Yönetimde Paradigmalar (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümit Berkman) (Salon D)

Ali Fıkırkoca

Firma Kuramı: 1980 Sonrası İktisadi Ve Sosyolojik Yaklaşımlar

Ankara Üniversitesi

Deniz Taşçı

Umut Koç

“Yeni Köye, Yeni Âdet”: Yeni Yönetim Ve Örgütlenme Anlayışları İçin Bir Örnek

Anadolu Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi

İbrahim Anıl

Nihal Kaplan

Sistem Ve Durumsallık Yaklaşımlarında Paradigma Değişimi: Nıklas Luhmann Ve Autopoıetıc Sistem Teorisi:

Marmara Üniversitesi

Rana Özen Kutanis

Serkan Bayraktaroğlu

Engin Yıldırım

Nitel Araştırmanın Dayanılmaz Hafifliği-2: İdealler ve Gerçekler

Sakarya Üniversitesi

 

 

Saat: 18:30-20:00 Akşam Yemeği

 

 

 

Saat: 20:30-22:00

Çalıştay: Hipotez Gökten Düşmez (Prof. Dr. Behlül Üsdiken) (Salon A)

 

 

26 Mayıs Cumartesi

 

Saat: 09:30-11:00

 

9. Oturum: Kültür-1 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurullah Genç) (Salon A)

Ramazan Erdem

Korku Kültürü-Değerler Kültürü Kültürel Çalışmada Yeni Bir Boyut Olabilir mi?

Fırat Üniversitesi

S. Arzu Wasti

Selin Eser

Bireycilik ve Toplulukçuluk Değerlerinin Ölçümlenmesi

Sabancı Üniversitesi

Ceyhan Aldemır

Engin Bagış Öztürk

Türk Göçmenlerin Çalışma Değerleri: Türkiye, Almanya ve Hollanda Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Ercan Ergün

Kurum Kültürünü Analiz Etmede Quinn ve Cameron’un Rekabetçi Değerler Analizi

Gebze YTE

 

10. Oturum: Liderlik-2 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan İbicioğlu) (Salon B)

Behice Ertenü

Takımlarda Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler: Kişisel Özellikler, Lider Davranışı ve İklim

Marmara Üniversitesi

Fatma Pakdil

Yarışan Değerler Modeline Göre Liderlik ve Örgüt Kültürünü İnceleyen Bir Alan Araştırması

Başkent Üniversitesi

Hatice Özutku

Veysel Ağca

Esin Cevrioğlu

Lider-Üye Etkileşim Teorisi Çerçevesinde Yönetici- Ast Etkileşimi ile Örgütsel Bağlılık Boyutları ve İş Performansı Arasındaki İlişki

Afyon Karahisar Üniversitesi

 

Gülce Gürpınar

Mehmet Y. Yahyagil

Örgütsel Adalet, Lider-Üye Değişimi ve Örgüte Bağlılık Kavramlarının Arasındaki İlişki

Devlet Planlama Örgütü

Yeditepe Üniversitesi

 

11. Oturum: Kariyer Yönetimi (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gültekin Yıldız) (Salon C)

Adnan Şakiroğlu

Ender Asyalı

Türkiye’de Zabitan Sınıfı Gemi Adamlarının Kariyer Yolu Analizi

 

9 Eylül Üniversitesi

 

Şule Aydın

Emrah Özkul

Gülnur K. Tandoğan

Nilüfer Şahin

Otel İşletmelerinde Kadınların Üst ve Tepe Yönetime Yükseltilmesinde Cam Tavan Etkisi Üzerine Bir Araştırma

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

9 Eylül Üniversitesi

Tahir Akgemci
Adem Öğüt
M. Tahir Demirsel

Akademik Personelin Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi İİBF Örneği

 

Selçuk Üniversitesi

 

Pınar SÜRAL ÖZER
Ömür N. T.  ÖZMEN
Engin Deniz ERİŞ

Bilgi İşçisi Olarak Doktorların Örgütsel ve Mesleki Özdeşleşmelerinin İş ve Kariyer Doyumları İle İlişkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

 

 

12. Oturum: Fark Yaratan Stratejiler (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Recai Coşkun) (Salon D)

Mehmet Nasih Tağ

 

Çok-Segmentli Firmalarda Kaynak Dağitim Verimliliği Segmentler Arasi Yatırım Fırsatlarının Farklılığı ve Segment Yöneticilerine Sunulan Teşviklerin Etkisi

Mersin Üniversitesi

 

Aykut Berber

Endüstriyel Tasarım: Değişen Küresel Koşullarda “Çok Daha Farklı” Olma Arayışları

İstanbul Üniversitesi

Tuncer Asunakutlu

Barış Safran

Muğla Ulaştırma Sektöründe Günlük Çarkın Dışına Çıkmak

 

Muğla Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Nurhan Papatya

Gürcan Papatya

İşletmelerde Rekabetçi Zekayı Nasıl Yaratabilir? Türkiye Tekstil Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Çalışması

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

11:30-13:00

 

13. Oturum: Örgütsel Bağlılık-1 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömür Özmen) (Salon A)

Ahmet Erkuş

Akif Tabak

Kamu ve Özel Sektör Çalışmalarının İş Müzakerelerini Algılamalarına İlişkin Bir Araştırma

Kara Harp Okulu

 

Ali Sayılır

Serkan Dirlik

Dini İnançları Daha Yoğun Olan Çalışanlar Yönetsel veya Örgütsel Taleplere Daha Fazla İtaatkârlar mı?

Muğla Üniversitesi

 

Ayşehan Çakıcı

Celil Çakıcı

İş Gören Sessizliği: Konuşmak mı Zor Sessiz Kalmak mı?

Mersin Üniversitesi

Esra Dinç Özcan

Erkan Taşkıran

Örgütsel Bağlılık ve İşe Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi

 

 

 

14. Oturum: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dursun Bingöl) (Salon B)

Ahmet Cevat Acar

Nihat Alayoğlu

Stratejik Ücret Yönetimi ve İşletmelerde Ücret Yönetimi Yaklaşımlarının Stratejik Niteliğinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi

MUSİAD

Canan Ay

Burak Kartal

Onur Çevikoğlu

Pazarlama ve İnsan Kaynakları Departmanları Arasında İşbirliği Gerektiren Bir Yaklaşım: İçsel Markalaşma

 

Celal Bayar Üniversitesi

 

Kadriye Övgü Çakmak

Banu Saadet Ünsal

Cavide Uyargil

İnsan Kaynakları Departmanının Büyüklüğünü Belirleyen Faktörler

 

İstanbul Üniversitesi

 

Kurtuluş Yılmaz Genç  

Taner Acuner 

İnsan Kaynakları Yönetimi’nde Stratejik Yaklaşım ve Çevresel Değişkenlerin İnsan Kaynakları Politikalarının Oluşumuna Etkileri Üzerine Bir Uygulama

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

 

15. Oturum: Örgütler Arası İlişkiler (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin Yıldırım) (Salon C)

Şükrü Özen

Beyhan Aksoy

Sanayi Bölgesi İş Kültürünün Oluşumu ve Değişimi: Ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği

Başkent Üniversitesi

Özgür Uysal

Mehmet Çakar

Ankara Mobilyacılar Sitesi’ndeki Örgüt Topluğunda İlişki Ağları ve Yerleşiklik Olgusu

Başkent Üniversitesi

Ayşe Elif Şengün

Sanayi Öbeklerinde Güven, Bilgi Paylaşımı, Yenilikçilik ve Performans İlişkisi: Ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği

Başkent Üniversitesi

Begüm Akış

İşlem Maliyeti ve Örgütlerarası İlişkiler: Ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği

Başkent Üniversitesi

 

 

16. Oturum: Misyon ve Vizyon (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir Varoğlu) (Salon D)

Elif Karabulut Temel

Büyük İşletmelerin Misyon ve Vizyon İfadelerinin İçerikleri Bakımından İncelenmesi

Muğla Üniversitesi

Esin Can Mutlu

Yonca Gürol

Arzu Ülgen Aydınlık

Yasemin Bal

Esin Ertemsir Berkin

Pınar Büyükbalcı

500 Büyük İşletmenin Web Sitelerinde Yer Alan Sosyal Sorumluluk İfadelerinin İçerik Analizi ile İncelenmesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Ömer Torlak

Kendi Anılarından Türk İşadamının Vizyonunda Müşteri Odaklılığın Gelişiminin İncelenmesi

Osmangazi Üniversitesi

 

Saat: 13:00-14:30 Öğle Yemeği

 

 

14:30-16:00

 

17. Oturum: Güven (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurullah Genç) (Salon A)

Ferda Erdem

Janset Özen Aytemur

Taha Karaman 

Farklı İlişki Düzeylerinde Güvenin Bize Özgü Anlamları

Akdeniz Üniversitesi

 

H. Ebru Erdost

Korhan Karacaoğlu

Metin Reyhanoğlu

Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi

Ankara Üniversitesi

 

İpek Kalemci Tüzün

İrfan Çağlar

Örgütsel Güven, Örgütsel Kimlik Özellikleri Ve Örgütsel Özdeşleşmesi İlişkisi, Görgül Bir Araştırma

Başkent Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Yasemin Arbak

Ebru Günlü

Gökhan Karagonlar

Yönetim Organizasyon Alanında Bilim ve Araştırma Etiğine Bakış

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

 

 

18. Oturum: Performans Değerlendirme (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cavide Uyargil) (Salon B)

Ahmet Ferda Çakmak

Mehmet Erçek

Performans Değerleme Sisteminden Duyulan Memnuniyetin Belirleyicileri: Adalet Algısı ve Sistem Bilgisinin Etkileri

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniv.

Deniz Börü
Ayşe Çiper

Tükenmişlik Sendromunun Çalışanın Performansına Etkisi

 

Marmara Üniversitesi

 

Gültekin Yıldız

Serkan Bayraktaroğlu

Özlem Balaban

Yasemin Özdemir

360 Derece Geribildirim Sistemine Eleştirel Bir Bakış: Bir Örnek Olay İncelemesi

 

Sakarya Üniversitesi

 

Selahattin Kanten

Pelin Kanten

İnsan Kaynakları Yönetiminde Hat Yöneticilerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

 

19. Oturum: Strateji-Çevre İlişkisi (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tamer Koçel) (Salon C)

Ayşe Karaevli

 

Çeşitlendirme Stratejileri ve Yönetim Kontrol Sistemlerinin İş Gruplarının Değişim Kapasitesine Etkileri

Sabancı Üniversitesi

 

Saban Esen

Serbest Piyasada Fiyatlandırma Stratejisinin Hukuki Boyutları

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Asuman Akdoğan

Ayşe Cingöz

Küçülme Stratejisinin Çalışanların Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkileri: Kayser İli’nde Bir Araştırma

Erciyes Üniversitesi

 

Ceyda Maden

 

Çevresel Determinizm ve Örgütsel Adaptasyon: Adaptasyon Stratejileri ve Stratejik Ortaklıklar Modeli

Boğaziçi Üniversitesi

 

 

 

20. Oturum: Yönetim Sanatı (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Behlül Üsdiken) (Salon D)

Gökçe Dervişoğlu

Olcay Anaç

Sanat Yönetimi: Üvey Evlat mı?

İstanbul Bilgi Üniv.

Marmara Üniversitesi

Engin Yıldırım

Örgüt, Edebiyat Ve Zaman: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerine Bir İnceleme

Sakarya Üniversitesi

Fuat Man

Cihan Selek

Çalışan Bedenin Düşen Son Kalesi: Duygular Çağrı Merkezlerinde Çalışanların Duygusal Emek Süreçleri

Sakarya Üniversitesi

Gürol Özcüre

Harun Demirkaya

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Çok Uluslu Şirketlerde Avrupa Birliği’nde Uygulanan Çalışanların Yönetime Katılması Gerçekleştirilebildi mi? (Sistemin Türk Çalışanları Üzerine Uygulamalı Bir Ön Araştırma)

19 Mayıs Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

 

 

Saat: 16:30-18:00

 

21. Oturum: Strateji Geliştirme Anlayışları (Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Anıl) (Salon A)

Veysel Ağca

Mustafa Hotamışlı

Yaşar Uğurlu

Stratejik Eğilimin, Strateji Oluşturma Yeteneği ve Performans Üzerine Etkisi; Gaziantep İşletmelerinde Bir Uygulama

 

Afyonkocatepe Üniv.

Gazinatep Üniversitesi

Kocatepe Üniversitesi

Ömer Günçavdı

Mehmet Erçek

Sahiplik, Strateji, Yapı ve Bağlamın Tarihsel Etkileşimleri: Bir İşletme Grubu Örneği

İstanbul Teknik Üniv.

 

Mahmut Geyik

Mehmet Barca

Sun Tzu’ya Karşılık Von Clausewitz: Strateji Anlayışınıza Hangisi Yön Veriyor?

Sakarya Üniversitesi

 

 

22. Oturum: Kültür-2 (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Cevat Acar) (Salon B)

Nuray Atsan

Karar Verme Davranışının Kültürel Boyutları: Türk ve Japon Yöneticiler Arasında Karşılaştırma

Akdeniz Üniversitesi

Ramazan Erdem

Türk Toplumunda Kolektivist Yönelimler ve Öğretmenler Üzerinde Bir Çalışma

Fırat Üniversitesi

Güler İslamoğlu

Melek Birsel

Deniz Börü

Hofstee ’nin Kadınsı-Erkeksi Boyutlarının Türk Kültürü İçerisinde Ölçümlenmesine Yönelik Bir Anket Geliştirme Çalışması

Marmara Üniversitesi

 

 

 

23. Oturum: Genel İKY (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu) (Salon C)

Aslı Süder

Nazlıhan Uğur

Türk Bankacılık Sektöründe Değişim Yönetimi Uygulamalarının İnsan Kaynaklarını Yönetimine Etkisi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Halil Saylı 

Mustafa Hotamışlı

Alpaslan Şahin Görmüş

İnsan Kaynakları Yönetiminde “Sınır Rol” “İnsan Kaynakları Yönetimi Sınırın Hangi Tarafında”

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

Serhat Soyşekerci

 

Profesyonellerin Yönetimi Sorunu:  Türkiye’de Üniversitelerde Akademisyenler Üzerinde Araştırılması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Levent Sevinç

Yetkinlik Modeli Oluşturmada İleri Analiz Tekniklerinin Kullanımı: Uygulamadan Bir Örnek

Assessment Systems-İst.

 

 

24. Oturum: Örgütsel Bağlılık-2 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferda Erdem) (Salon D)

M. Şerif Şimşek

Şebnem Aslan

Mesleki ve Örgütsel Bağlılığın, İşin Özellikleri, Rol Stresi, Örgüte İlişkin Davranışsal Sonuçlar, İş ve Yaşam Doyumuyla İlişkilerinin Araştırılması

Selçuk Üniversitesi

 

S. Arzu Wasti

Özge Can

Bağlılık Odakları: Örgüte, Amire ve Çalışma Arkadaşlarına Bağlılık Ölçeklerinin Türkçe’de Geçerlemesi

Sabancı Üniversitesi

 

Uğur Yozgat

Fatma Ayanoğlu Şişman

Yeniden Yapılanma Sürecinin Çalışanların İş Tatmini Ve Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi (Kamu Kuruluşunda Bir Araştırma)

Marmara Üniversitesi

 

Tuncer Asunakutlu

Barış Safran

Postmodern Bağlamda Köle - Efendi İkilemi: İnsanlar Neden Yönetilmeye Razı Olurlar?

Muğla Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

 

 

Saat: 19:00 Gala Yemeği

 

 

27 Mayıs 2007 Pazar

 

Saat: 09:30-11:00

 

25. Oturum: Strateji-Örgüt Performansı İlişkisi (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Barca) (Salon A)

Ahmet Erkuş

Ömer Turunç

Mustafa Polat

İşletmelerde Örgütsel Performansın Değerlemesinde Nicel-Nitel Kriterler: Savunma Sanayinde Bir Araştırma

Kara Harp Okulu

İhsan Yüksel

Metin Dağdeviren

Stratejik Performans Değerlendirme Aracı Olarak Balanced Scorecard’ın Bulanık Analitik Network Prosesi İle Modellenmesi

Kırıkkale Üniv.

Gazi Üniversitesi

Oya Aytemiz Seymen

Barış Erdem

Kat Hizmetleri Yönetiminde Kullanılan Performans Boyutlarının Birim Performansı Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma

Balıkesir Üniversitesi

Ömer Turunç

Mustafa Bolat

Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Örgütsel Performansına Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

Kara Harp Okulu

 

 

 

 

26. Oturum: Profesyonel Yönetim (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selami Sargut) (Salon B)

Özlem Yıldırım

Behlül Üsdiken

Türkiye’de Aile Holdinglerine Bağlı Şirketlerdeki Profesyonel Yöneticilerin Özellikleri

 

Boğaziçi Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Yeşim Büker

Türk Bankacılık Sektöründe Üst Düzey Yönetici Değişikliklerinin Özellikleri

Galatasaray Üniversitesi

Ayşe Karaevli

Üst Düzey Yönetici Yedekleme Planı Bir Örgütün Adaptasyon Kapasitesini Nasıl Azaltabilir? Teorik Bir Model

Sabancı Üniversitesi

Bilçin Tak

Umut Eroğlu

Fatmanur Ertuğrul

Emrah Dayıoğlu

Örgütlerde Takım Çalışmasının Yaygınlaşmasının Nedenlerini Anlamaya Yönelik Bir Çalışma

 

Uludağ Üniversitesi

 

 

 

27. Oturum: Kültür-3 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferda Erdem) (Salon C)

Karen Moustafa

James Scotter

Fatma Pakdil

Kültür Ve İletişim: Kültürel Farklar ve İletişim Araçlarının Algılanan Etkinliği

Indiana University

Louisiana State Univ.

Başkent Üniversitesi

Altan Doğan

Serdar Bozkurt

Ayşegül Karaeminoğulları

Kültürler Arası Adaptasyon Ölçeği: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

İstanbul Üniversitesi

Mert Aktaş

 

Algılanan Kişi-Örgüt Uyumu, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Bireycilik ve Toplulukçuluğun Biçimleyici Etkisi

Başkent Üniversitesi

 

Tülay İlhan

 

Türkiye’de Faaliyette Bulunan Uluslararası Ortak Girişimlerde Örgütsel Değerlerin ve Uygulamaların Toplumsal Temelleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

 

 

28. Oturum: İş Tatmini (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş) (Salon D)

İsa İpçioğlu

Gürhan Uysal

Hakan Çelik

İnsan Kaynakları Uygulamalarının Satış Gücü İş Tatminine Etkisi: İlaç Mümessilleri Üzerinde Bir Uygulama

 

Dumlupınar Üniversitesi

 

Muzaffer Aydemir

Örgütlerdeki Etik İklimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri

Dumlupınar Üniversitesi

Mahmut Yavaşi

Adnan Akın

Çalışma Yaşamında  “İnsan Hakları”  ve  “İnsan  Kaynakları”

 

Kırıkkale Üniversitesi

 

 

 

Saat: 11:30-13:00

 

29. Oturum: Örgütsel Vatandaşlık-2 (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Enver Özkalp) (Salon A)

N. Pelin Toktaş

Duygusal Zeka Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi

Başkent Üniversitesi

Tahir Akgemci

Şebnem Aslan

Musa Özata

Duygusal Zekânın Demografik Değişkenler Açısından Araştırılması: Hizmet Sektörü Yöneticileriyle İlgili Bir Çalışma

Selçuk Üniversitesi

 

Julide Kesken

Nazlı Ayyıldız

Derya Kelgökmen

Burak Çapraz

 “Yönetsel Zeka”ya Doğru: Kavram Geliştirmeye Yönelik Keşifsel Bir Çalışma

 

Ege Üniversitesi

 

 

 

30. Oturum: Stratejik Başarının Kaynağı (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uğur Yozgat) (Salon B)

Dilek Zamantılı Nayır

Ülkü Uzunçarşılı

Yaşar Bağtuğ

Gizli Şampiyon Şirketlerden Ne Öğrenebiliriz? Türk Kuyumculuk Sektörüne Strateji Önerileri

Marmara Üniversitesi

 

Veysel Ağca

Duygu Kızıldağ

Stratejik Başarısızlıklar Başarıya Dönüşebilir mi? “Otomotiv Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi”

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Rüstem Keleş

Startejik Su Yönetimi – Adasu Örneği

Adasu - Sakarya

Ahmet Diken

Serdar Öge

Yunus Emre Öztürk

Stratejik Hedefleri Gerçekleştirmede Yöneticilerin Mektepli-Alaylı Oluşu İlgili Ampirik Bir Araştırma

 

Selçuk Üniversitesi

 

 

 

31. Oturum: Yıldırma (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Arzu Wasti) (Salon C)

Betül Açıkgöz

Muhsin Özdemir

Mobbinge Maruz Kalanların Tepki Seviyelerinin Ölçümü

Adnan Menderes Üniversitesi

Cemal İyem 

Futbolda Mobbing: Sakarya Spor AŞ Örneği

Sakarya Üniversitesi

Mahmut Özdevecioğlu

Yusuf Can

Mahmut Akın

Organizasyonlarda Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeyinin Çalışanların Duyguları ve Saldırgan Davranışları Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri

Erciyes Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Nurdan Özarallı

Alev Torun

Çalışanlara Uygulanan Zorbalığın M,ağdurların Kişilik Özellikleri, Negatif Duygular Ve İşten Ayrılma Niyetleriyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi

 

 

 

32. Oturum: Kurumsallaşma (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Behlül Üsdiken) (Salon D)

Özlem Öğütveren Gönül

Zuhal Aslan

Örgütler Arası İlişkilerde Güven: Küçük İşletmeler Üzerine Görgül Bir Çalışma

 

Başkent Üniversitesi

 

Burak Bekaroğlu

Özel Hastanelerin Sektörel Birliklere Üyelikleri Sürecine Yeni Kurumsal Teori Çerçevesinde Bir Bakış: İstanbul’daki Özel Hastaneler Üzerine Boylamsal Bir Çalışma

Marmara Üniversitesi

Özgecan Koçak

Özge Can

Türkiye’nin Teknopark ve Teknoloji Odaklı Kuluçka Merkezlerinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması

Sabancı Üniversitesi

Mustafa Kurt

Yönetim Bilgisinin Yerel Yeniden Üretiminde Etkili Olan Kurumsal Dinamikler: Merkez-Çevre Temelinde Eğitim-Danışmanlık Firmalarının Ürünleri Üzerine Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniv

 

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi © 2007 | Önemli Tarihler | İletişim | <<< Ana Sayfa